Eguila - convergence solutions
          Algemene Voorwaarden van EGUILA BVBA

          Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

          1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
          overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Eguila BVBA zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor
          Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Eguila BVBA voortvloeiende Werkzaamheden.
          2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
          overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
          3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de
          opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
          4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Eguila BVBA uitdrukkelijk van de hand
          gewezen.
          

          Artikel 2. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
          
          1. Opdrachtgever is gehouden om alle Documenten welke Eguila BVBA naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van
          de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Eguila BVBA te stellen. Eguila BVBA
          bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
          2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Documenten ook indien
          deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
          3. Eguila BVBA heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het
          eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
          4. Opdrachtgever vrijwaart Eguila BVBA voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Documenten.
          5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Eguila BVBA gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige
          schade voor Eguila BVBA, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering
          van de Werkzaamheden noodzakelijke Documenten.
          6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Eguila BVBA de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Documenten aan
          Opdrachtgever retourneren.


          Artikel 3. UITVOERING OPDRACHT

          1. Eguila BVBA voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
          2. Eguila BVBA bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
          3. Eguila BVBA heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Eguila BVBA aan te wijzen derde.
          
          
          Artikel. 4. (BEROEPS)REGELGEVING
          
          1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Eguila BVBA voortvloeien uit de
          toepasselijke (beroeps)regelgeving.
          2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Eguila BVBA - onder meer, doch niet uitsluitend -:
          a. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en (beroeps)regelgeving
          omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van
          overheidswege ingestelde autoriteiten;
          b. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
          c. krachtens geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q.
          de cliënt te doen.
          3. Eguila BVBA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Eguila
          BVBA aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
          
          
          Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOM
          
          1. Het uitvoeren van de Opdracht door Eguila BVBA houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Eguila
          BVBA rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe
          aan Eguila BVBA.
          2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Eguila BVBA zijn vervat,
          dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Eguila BVBA
          gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s,
          systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages templates, macro’s en andere geestesproducten - te
          verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
          
          3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
          van Eguila BVBA aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de
          Werkzaamheden door Eguila BVBA. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de
          door hem ingeschakelde derden.
          Artikel 6. OVERMACHT
          1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht
          (zoals dit begrip gekend is in he Belgisch Burgerlijk Recht) dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen
          alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
          2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
          en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
          
          
          Artikel 7. UURLOON EN KOSTEN

          1. De door Eguila BVBA uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in
          rekening gebracht. Betaling van de factur is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen.
          Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.
          2. Naast het uurloon worden de door Eguila BVBA gemaakte onkosten en de declaraties van door Eguila BVBA ingeschakelde
          derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
          3. Eguila BVBA heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
          4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, uurlonen of prijzen een
          wijziging ondergaan, is Eguila BVBA gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
          5. Over alle door Opdrachtgever aan Eguila BVBA verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de BGTW 5belasting
          op toegevoegde waarde) afzonderlijk in rekening gebracht.
          
          
          Artikel 8. BETALING

          1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Eguila BVBA verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op
          enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van
          betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Eguila BVBA.
          2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim
          en is Eguila BVBA gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
          3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding
          van alle door Eguila BVBA gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten
          beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
          4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
          factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
          5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Eguila BVBA daartoe aanleiding geeft,
          dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen,
          is Eguila BVBA gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Eguila
          BVBA te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Eguila BVBA gerechtigd, onverminderd zijn
          overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Eguila
          BVBA uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


          Artikel 9. TERMIJNEN
          
          1. Indien tussen Opdrachtgever en Eguila BVBA een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden
          uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke
          Documenten tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en
          Eguila BVBA in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
          2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit
          uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Eguila BVBA overeengekomen is.
          
          
          Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
          
          1. Eguila BVBA is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Eguila BVBA onjuiste of
          onvolledige Documenten heeft verstrekt.
          2. Eguila BVBA is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet
          tijdig of niet deugdelijk presteren door Eguila BVBA.
          
          3. Eguila BVBA is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een
          (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is:
          a. bij Controle Opdrachten beperkt tot maximaal drie maal het uurloon over de - tot het moment van de toerekenbare
          tekortkoming(en) - verrichte werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Controle Opdracht. Indien de uitvoering van
          de Controle Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld
          op drie maal het uurloon over de in het kader van de desbetreffende opdracht in de laatste 12 maanden verrichte
          werkzaamheden;
          b. bij alle Overige Opdrachten beperkt tot maximaal één maal het uurloon over de - tot het moment van de toerekenbare
          tekortkoming(en) - verrichte werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overige Opdracht. Indien uitvoering van de
          Overige Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes maanden dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op
          één maal het uurloon over de in het kader van de Overige Opdracht in de laatste de zes maanden verrichte
          werkzaamheden.
          4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
          5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of
          bewuste roekeloosheid van Eguila BVBA of haar leidinggevend management.
          6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Eguila BVBA heeft het recht om de schade ongedaan
          te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
          7. Opdrachtgever vrijwaart Eguila BVBA voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan
          Eguila BVBA geen, onjuiste of onvolledige Documenten heeft verstrekt.
          8. Opdrachtgever vrijwaart Eguila BVBA voor aanspraken van derden (medewerkers van Eguila BVBA en door Eguila BVBA
          ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van
          het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
          
          
          Artikel 11. OPZEGGING
          
          1. Opdrachtgever en Eguila BVBA kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een
          opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het uurloon verschuldigd
          overeenkomstig de door Eguila BVBA opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
          2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
          3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Eguila BVBA recht op vergoeding van het aan zijn
          zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Eguila BVBA reeds heeft
          gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met
          betrekking tot onderaanneming).
          4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Eguila BVBA, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Eguila BVBA
          bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
          Opdrachtgever waardoor Eguila BVBA zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking
          als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
          
          
          Artikel 12. OPSCHORTINGSRECHT
          
          1. Eguila BVBA is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,
          waaronder begrepen de afgifte van Documenten of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare
          vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
          2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Documenten van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Eguila
          BVBA hebben ondergaan.
          
          
          Artikel 13. VERVALTERMIJN
          
          Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
          Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Eguila BVBA in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Eguila BVBA, in
          ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
          deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen
          instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.
          
          
          Artikel 14. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
          
          1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Eguila BVBA op verzoek van Opdrachtgever door middel van
          elektronische middelen met elkaar communiceren.
          2. Opdrachtgever en Eguila BVBA zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen
          tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge
          
          van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische
          communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
          communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor
          elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
          3. Zowel Opdrachtgever als Eguila BVBA zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter
          voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
          4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender
          verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
          Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN
          1. Indien Eguila BVBA op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte
          werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot
          arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Eguila BVBA in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte
          en overige faciliteiten die naar het oordeel van Eguila BVBA noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die
          voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is
          Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole
          procedures. Eguila BVBA zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Eguila BVBA van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik
          maakt.
          2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij
          Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al
          dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en
          gedurende de 12 maanden daarna.
          
          
          Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
          
          1. De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
          2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Eguila BVBA gevestigd is.
          
          
          Artikel 17. NIETIGHEDEN
          
          1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig
          en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel
          anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of
          de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
          2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een
          reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal
          deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
          waarmee of waarin zij wel geldig is.
          3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
          de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking
          van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.